ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Aralık 2020>
>>
PSÇPCCP
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
KAYBİMER Yönetmelik
Yayın tarihi ve R.G. Nosu               : 06.02.2003 - 25016
Değişiklik tarihleri ve R.G. no’ları : -
Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının meslek, sektör ve işletme seçme sürecinde yönlendirilmelerine ve bilgilendirilmelerine katkıda bulunmaktır.
Hukuki Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 3 — KAYBİMER, amaçları doğrultusunda potansiyel iş alanı olan işletmelerin insan kaynakları talebi ile öğrencilerin oluşturacakları insan kaynakları arzının nicel ve nitel açıdan uyumlaştırılması çerçevesi içinde faaliyet gösterir.
Madde 4 — KAYBİMER’in hizmetlerinden Erciyes Üniversitesi’nin öğrencileri ve mezunları faydalanır.
İlkeler
Madde 5 — a) KAYBİMER’in hizmetleri öğrenciler açısından gönüllülük esasına dayanır.
       b) KAYBİMER’in hizmetleri tüm eğitim-öğretim birimlerinin ders programları ve ders içerikleri dikkate alınarak sunulur.
       c) KAYBİMER, ders programlarının ve ders içeriklerinin yeniden düzenlenmesi sürecinde, piyasaların insan kaynakları talep yapısının değerlendirilmesi ve dikkate alınabilmesi için, yıllık faaliyet raporlarından tüm eğitim-öğretim birimlerine birer nüsha gönderir.
       d) KAYBİMER, hizmetlerinin sunumunda yöresel ve toplumsal kalkınmada öncelik arzeden meslek, sektör ve işletmeleri tercih eder.
KAYBİMER’ in Hizmetleri
Madde 6 — a) Mezun adayı öğrenciler ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları biraraya getiren tanıtım toplantıları düzenler, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer olanakları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlar. Kariyer Günleri adı altında organize edilen bu toplantılarda kuruluşlar mezun adayları ile doğrudan irtibat kurar, iş başvurusu ve staj formlarının dağıtımını sağlar.
       b) Ara sınıfta bulunan öğrencilere staj, Üniversite içi ve endüstride kısmi statüde iş imkanları organize eder.
       c) Öğrenciler için yurt dışı staj imkanları araştırır ve organizasyonunda yardım eder.
       d) Kariyer Günleri dışında, eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında irtibat kurar.
       e) Öğrencilerle bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını daha objektif değerlendirip, gözden geçirmelerine yardımcı olur.
       f) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi verir. Etkin bir özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olur.
       g) Mezunlarımız için iş olanakları araştırır.
       h) Erciyes Üniversitesi mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da Erciyes’li olmak gururunu ve kültürünü sürdürüp birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetlere katkıda bulunur.
       i) Birimler bazında insan kaynakları veri tabanı oluşturur.
       – Mezun ve mezun adayları ile ilgili kişisel özellikler envanteri hazırlar,
       – Endüstrinin insan kaynakları talep envanterini esas alan bilgi bankası oluşturur.
       j) Meslek kuruluşları vasıtasıyla Kayseri’deki işletmelerin adreslerini ve onları genel anlamda (sektör, iş türü, üretim türü, ihracat, ithalat, vs.) tanıtıcı bilgileri muhafaza edici bilgi bankası oluşturur.
       k) Düzenli işletme tanıma gezileri organize eder.
Yönetim
Madde 7 — KAYBİMER, Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Çalışma Gruplarından oluşur.
Yönetim Kurulu
Madde 8 — Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği ve Rektör tarafından görevlendirilen 5 öğretim elemanı ile birlikte 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak en geç iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılanların oy çokluğuyla alır.
Yönetim Kurulu, her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirerek ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlar ve gerekli kararları alır.
Yönetim Kurulu, her faaliyet dönemi sonunda (takvim yılı sonunda) Müdürlük tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunar.
Müdür ve Müdür Yardımcısı dışındaki her bir Yönetim Kurulu üyesine, belli sayıda birimlerin çalışma gruplarının sorumluluğu ve bunların Yönetim Kurulu ile koordinasyonu görevi Müdür tarafından verilir.
Her Yönetim Kurulu üyesi, kendi sorumluluğuna verilen çalışma gruplarının öneri ve raporlarını değerlendirerek bunlarla ilgili benzerlikleri ve farklılıkları içeren bir yazılı özeti Müdürlüğe sunar.
KAYBİMER Müdürü
Madde 9 — Müdür, Üniversite Yönetim Kurulu’nca önerilecek öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
KAYBİMER Müdür Yardımcısı
Madde 10 — Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından birini üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar atanabilir. Müdürün görevi bitince müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.
Çalışma Grupları
Madde 11 — Dekanlıklar, enstitüler ve yüksekokul müdürlükleri bünyesinde fakültelerde dekan, enstitü ve yüksekokullarda müdür veya bunların yardımcılarının başkanlığında, birimlerin Yönetim Kurulu Kararıyla seçilen ikişer öğretim elemanı ve öğrenci temsilcisinden oluşan dört kişilik çalışma grubu oluşturulur.
Madde 12 — Çalışma grupları bu Yönetmelikte belirlenmiş olan amaç, kapsam ve ilkeler doğrultusunda her takvim yılının başında yazılı çalışma önerileri hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
Çalışma grupları, olağan olarak en geç 6 ayda bir olmak üzere Aralık ve Haziran aylarının başında toplanır.
Çalışma grupları, kendi birimlerinde ve kendi ilgi alanında bu Yönetmeliğin amaç, kapsam ve ilkeleri doğrultusunda en geç 6 ayda bir düzenleyeceği toplantılarda yazılı bir rapor hazırlar ve müdürlüğüne sunar. Raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:
       a) Endüstriden birimlere gelen KAYBİMER’i ilgilendiren bilgiler,
       b) Uygulanan ders programı değişiklikleri,
       c) Program dışı eğitim-öğretim faaliyetleri,
       d) Öğrencilerin sosyal-kültürel-sportif faaliyetleri,
       e) Öğrencilerin nicel ve nitel özellikleri ile ilgili bilgiler,
Çalışma gruplarının oluşturacakları bu bilgi kaynakları KAYBİMER’in sunacağı hizmetlerde temel dayanağı oluşturur.
Yürürlük
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür
Adres : Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) Erciyes Üniversitesi öğrenci faaliyetleri ve Dış İlişkiler ofis binası zemin kat 38039, Melikgazi / Kayseri
Telefon : 0352 437 93 23 - 0352 207 66 66 Dahili:11650
Faks : 0352 437 31 78
E-Posta : kaybimer@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu